Reklama
A A A

Handel wewnętrzny i eksport jaj

Handel hurtowy jajami prowadzi Centralny Związek Jajczar-sko-Drobiarski. Skup jaj dokonywany jest przez Gminne Spół­dzielnie „Samopomoc Chłopska". Skup jaj od producentów od­bywa się na wagę, natomiast sprzedaż na sztuki. W punktach sku- pu (w Gminnych Spółdzielniach) jaja są składowane przez okres 2 3 dni, pakowane i przewożone do zbiornic najpierw tereno- wych (dla zebrania większego transportu), a następnie do zbiornic rejonowych, gdzie jaja są prześwietlane i dzielone na gatunki, a w związku z tym albo przeznaczone, po odpowiednim zapakowa- niu i znakowaniu, do obrotu detalicznego w stanie nieprzerobio- nym, lub też przeznaczone są do utrwalania. Jaja przeznaczone do bezpośredniego obrotu handlowego pako­wane są w skrzynie zawierające najmniej 360 sztuk. Do wyrobu skrzyń używane jest drewno świerkowe lub jodłowe; drewno sos­nowe np. nie może być używane do wyrobu skrzyń, ponieważ jaja łatwo przyjmują zapachy obce (np. żywicy drewna sosnowego). Do pakowania w skrzyniach używa się wkładek tekturowych, na których układa się jaja pionowo, tępym końcem do góry. Jaja stanowią poważny polski artykuł eksportowy. Jaja prze­znaczone1 na rynek zagraniczny są specjalnie sortowane, a do eks­portu dopuszczony jest tylko towar I klasy. Jaja na eksport prócz numeru zbiornicy mają jeszcze napis „Polska" wykonany czarnym tuszem. Na eksport jaja pakowane są w skrzynie takie same jakich używa się w obrocie krajowym, z tą różnicą, że obowiązują inne znakowania skrzyń i oznaczenia skrzyń umownymi skrótami w ję­zyku angielskim.