A A A

Ocena organoleptyczna i wady masła

Masło jest oceniane pod względem smaku, zapachu, konsystencji i barwy. Oceny dokonuje się według skali 100-punktowej, przy czym dla poszczególnych cech przypadają następujące ilości punk­tów jako maksimum: Cecha Ilość punktów smak i zapach 50 struktura i konsystencja 25 barwa 5 nasolenie 10 wygląd zewnętrzny (opakowanie) 10 100 Dla masła ekstra wyborowego normy wskazują uzyskanie co najmniej 42 punktów za smak i zapach, a 86 punktów ogółem. Masło wyborowe musi uzyskać co najmniej 30 punktów za smak i zapach, a 76 ogółem. Najczęstszymi wadami masła są: brak smaku i aromatu, smak łojowaty i metaliczny, gorzki, smak rybi, kwaśny, sfermentowany, spleśnienie masła, kruchość lub ciekłość, marmurkowatość, zbyt mocne lub słabe zabarwienie, niedosolenie lub przesolenie itp. Masło można przechowywać około 7 dni w chłodni suchej, ciemnej i przewiewnej w temperaturze 4—6°. Dłusze. przecho­wywanie wymaga niższej temperatury, tzn. — 6 do — 8°. Transport masła odbywać się powinien w specjalnych wago­nach lub samochcdach-lodowniach. Do sprzedaży masło jest dostarczane bądź w opakowaniu becz­kowym lub w skrzyniach, formowane w blokach po 2, 4, 5 kg lub w kostkach po 0,25 kg, zawiniętych w papier pergaminowy z ety­kietą, określającą gatunek masła, wagę i datę produkcji. Kolor etyk'ety jest również związany z gatunkiem masła. Waga każdej jednostki (kostki, bloku) powinna odpowiadać wadze podanej na etykiecie. Przechowywanie masła powinno się odbywać: w chłodnym miejscu, z dala od towarów o silnych zapachach, gdyż masło łatwo je przejmuje, , w żadnym wypadku w miejscu nasłonecznionym, gdyż masło szybko jełczeje.. Poza tymi gatunkami masła wyrabiane jest przez rolników i sprzedawane przez nich na rynku bezpośrednio konsumentom tzw. masło wiejskie. W celu uratowania masła zagrożonego zapleś-nieniem należy go przetopić. Topienie masła można przeprowadzać ogrzewając je do różnych temperatur. Ogrzewając powyżej 100° usuwana jest całkowicie woda. Natomiast ogrzewając do temperatury około 45° uzyskuje się masło topione z pewną zawartością wody. Masło odwodnione przez przetopienie przechowuje się w szczel- nych puszkach blaszanych o pojemności 10 — 20 kg. Jest wyjąt- kowo trwałe. I Zarówno jeden i drugi typ masła topionego jest używany do celów kulinarnych.