A A A

Uboczne produkty przemysłu mięsnego

Do produktów ubocznych przemysłu mięsnego należą: gruczoły wewnętrznego wydzielania, włosie, szczecina, rogi, racice, kopyta, odpadki tłuszczowe, jelita itp. Gruczoły wewnętrznego wydzielania są to zespoły komórek wytwarzające substancje wydalane co pewien czas lub stale poza komórką. Substancje wydzielane przez gruczo­ły nazywają się hormonami: mają one olbrzymi wpływ na właści­we funkcjonowanie organizmu zwierzęcia. Gruczoły ze względu na wydzielane przez nie hormony są bardzo cennym surowcem przeznaczonym do produkcji różnych preparatów stosowanych w lecznictwie. Rogi i kopyta używane są do produkcji wyrobów galan­teryjnych — grzebieni, guzików, łyżek, rękojeści itp. Z odpadków powstających przy produkcji tych wyrobów produkowana jest mączka rogowa dla celów ogrodniczych i przemysłu chemicznego. Szczecina i włosie. Skład chemiczny szczeciny i wło­sia jak również rogów i kopyt jest podobny. Głównym składni­kiem jest substancja białkowa — keratyna. Keratyna jest odpor­na na działanie słabych kwasów i alkaliów. Z tego względu, jak również ze względu na grubość, elastyczność, wytrzymałość na ro­zerwanie, szczecina i włosie nadają się do wyrobu pędzli, szczotek, wyrobów tapicerskich itp. Kości — zależnie od rodzaju dzielą się na tzw. galanteryjne, służące do wyrobu guzików, trzonków itp. oraz techniczne, słu­żące do produkcji żelatyny technicznej, kleju, tłuszczu technicz­nego, węgla kostnego (do celów filtracyjnych), mączki kostnej przeznaczonej na pasze dla zwierząt, mączki nawozowej itp. Jed­nym z ważniejszych produktów przerobu kości jest klej oraz tłuszcz i jego pochodne — gliceryna i stearyna.