A A A

CHŁODNICTWO I JEGO ZNACZENIE GOSPODARCZE

Chłodnictwo jest techniką mającą na celu obniżenie temperatury pewnego ciała czy środowiska poniżej temperatury otoczenia i utrzymanie jej na żądanym poziomie. Zadanie chłodnictwa w zakresie przemysłu spożywczego polega na regulowaniu zmian zachodzących w artykułach spożywczych szybko psujących się, które stanowią bardzo dużą część wszystkich konsumowanych środków spożywczych. Tak jak przy suszeniu staramy się przez usunięcie wody unie­możliwić drobnoustrojom życie i rozwijanie się, podobnie przez obniżenie temperatury i odprowadzenie ciepła dążymy do stworze­nia warunków, w których życie i rozmnażanie się drobnoustrojów jest silnie zahamowane. Sam produkt zachowuje właściwość pro­duktu świeżego ze smakowymi włącznie, również jak i zawartość witamin, enzymów itp. Poza tym pewne procesy, jak dojrzewanie mięsa i serów, procesy fermentacyjne zachodzące pod wpływem drożdży przy wyrobie piwa i wina, zakwaszanie śmietany do wy­robu masła itp. wymagają określonych temperatur. Dzięki chłod­nictwu jest obecnie możliwe przewożenie środków spożywczych, 4 — Towaroznawstwo z chemią 49 łatwo psujących się z miejsc produkcji, gdzie nieraz były w nad­miarze, do wielkich skupisk ludzkich, nie mających warunków wyżywienia się na miejscu. W ten sposób możemy określić zadanie i cele chłodnictwa z punktu widzenia przemysłu spożywczego, jak: przysporzenie ludności środków spożywczych przez zabez­pieczenie ich od zniszczenia; umożliwienie transportu, a więc przesunięcie w przestrzeni, środków spożywczych z miejsca ich nadmiaru i podaży, do miejsc ich braku i popytu; umożliwienie przechowywania tychże środków spożywczych od okresu ich produkcji i nadmiaru aż po przednówkowe okresy konsumpcji i ich niedostatku, a więc przesunięcie w czasie; wpływanie na właściwy przebieg procesów, zachodzących w środkach spożywczych przy ich przetwarzaniu (piwo, masło) i dojrzewaniu (mięso, sery i inne).

 

chłodnictwo

- warszawa

- Gdańsk

- katowice

- śląskie

- Łódź

- poznań

chłodnictwo serwis