A A A

OGÓLNE ZASADY BADANIA I OCENY ŻYWNOŚCI

Przy badaniu artykułów żywności największą rolę odgrywają badania chemiczne. Chemik badając artykuły żywności korzysta z wielu gałęzi chemii, a przede wszystkim z chemii nieorganicznej, organicznej i analitycznej. Za pomocą oznaczeń ilościowych po­szczególnych składników oraz za pomocą reakcji charakterystycz­nych wykrywa się zafałszowania artykułów żywności. Badając artykuły pochodzenia roślinnego, nie wolno opierać się wyłącznie na badaniach chemicznych, gdyż nieraz można wykryć zafałszo­wania produktów roślinnych posługując się jedynie mikroskopem. W zależności cd postawionego zadania, trzeba wybrać rodzaj badania, a więc np. w mleku podejrzanym o obecność bakterii gruźlicy nie będą ważne badania chemiczne, ale badania bakterio­log, czne; mleko może być pod względem chemicznym bez zarzutu, natomiast pod względem bakteriologicznym może być tak zanie­czyszczone, może zawierać taką ilość np. bakterii gruźlicy czy pa­łeczek okrężnicy (bacterium coli), że nie będzie nadawać się do spo­życia. Należy również orientować się w skutkach jakie może wywo­łać artykuł żywnościowy nieodpowiadający wymaganiom jakie mu się stawia. Również zagadnienia higieny są zagadnieniami waż­nymi. Zatrucie ciężkimi metalami (ołów, miedź, arsen) przecho­dzącymi do organizmu człowieka z nieodpowiedniego opako­wania lub surowców artykułów żywnościowych jest również tematem badań i oznaczeń i brane jest pod uwagę przy ocenie żywności Badając uszkodzenia artykułów żywnościowych przez szkodniki zwierzęce, trzeba zapoznać się ze stadiami rozwojowymi tych ostatnich, potrzebne są tutaj pewne wiadomości z zoologii. Nie­które stadia, np. stadium gąsienicy jest bardzo żarłoczne, inne natomiast stadia, np. stadium poczwarki jest nieszkodliwe. Należy brać pod uwagę spustoszenia jakie robią w spichrzach szkodniki. Szkodniki nie tylko pożerają artykuły żywnościowe, ale zanieczysz­czają je swymi wydalinami, czyniąc je niejednokrotnie niezdat­nymi do spożycia. Do oceny artykułów żywnościowych niezbędne jest również ustawodawstwo, stanowiące podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli żywności. Z podanych powyżej zasad badania i oceny żywności wynika, że aby produkt żywnościowy mógł być Wypuszczony na rynek musi odpowiadać określonym wymaganiom. Charakterystyczne cechy artykułów spożywczych sprawdza się organoleptycznie. Poza tym oznacza się punkt top. dla produktów stałych, temperaturę wrzenia ciał ciekłych, gęstość, kwasowość tłuszczu, % alkoholu w wódce itp.