A A A

WYSTĘPOWANIE RUD ALUMINIOWYCH

Glin czyli aluminium jest metalem najbardziej rozpowszechnio­nym w skorupie ziemskiej, gdyż znajduje się w glinach i skale­niach. Najcenniejszą rudą aluminiową jest trójtlenek glinu — boksyt. W Europie bogate złoża boksytu znajdują się we Francji w okoli­cach Le Beaux (skąd pochodzi nazwa boksyt) oraz na Węgrzech i Jugosławii. Ćwiczenie Odróżnienie najważniejszych rud Magnetyt — posiada własności magnetyczne. Można to stwier­dzić np. używając kompasu, będzie on źle wskazywał kierunek gdy zbliżymy do niego grudę rudy magnetytowej. Hematyt — odróżnić można od innych rud po kolorze. Gdy zary­sujemy ostrym narzędziem grudkę tej rudy, rysa powinna mieć kolor rdzawo-czerwony. Blenda cynkowa ZnS — siarczek cynku może być koloru bia­łego, żółtego, brunatnego lub czarnego. Próba na barwienie pło­mienia daje kolor białczielony (tak barwi płomień cynk). Aby stwierdzić, że mamy do czynienia z siarczkiem wystarczy zalać kawałek rudy kwasem solnym a poczujemy wydzielanie się gazu 0 nieprzyjemnej woni zgniłych jaj tzw. siarkowodoru: ZnS + 2HC1 ±= ZnCl2 + H2S * blenda kwas chlorek siarkowodór cynkowa solny cynku (gaz)